Gå til hovedindhold

Rettigheder er ikke noget du har, det er noget du ta’r

Projektstiller
Mission Øst
Hvor
Nepal
Tema

Rettigheder er bare ord på et stykke papir, hvis ikke nogen kræver, de bliver respekteret. Vores projekt ruster marginaliserede unge i Nepal til at kræve de rettigheder, de har, men som ingen kender til.

 

Resumé

Hvis du er ung i det vestlige Nepal og har et handicap, er pige, er fattig, er kasteløs – eller måske udsættes for dobbeltdiskrimination på grund af flere af disse ting – respekteres dine rettigheder ikke på lige fod med andres. Du kender dem måske ikke engang. 

Vælger du Mission Østs projekt, giver du udsatte unge mulighed for at få en uddannelse og en bedre fremtid. De unge kender bedst selv deres udfordringer, og ved at samles i grupper kan de finde fælles løsninger. Deres familier, lærere og lokalpolitikere bliver desuden klædt på til at skabe bedre forhold for de unge.

 

Baggrund

I 2006 vedtog Nepal en fredsaftale, der satte en stopper for et 10-år langt og blodigt oprør, der kostede mange mennesker livet og bremsede den økonomiske udvikling i landet. I 2017 blev der for første gang i lang tid afholdt frie valg, og der blev gennemført en række lovændringer, der burde have haft store konsekvenser for de unge i Nepal. F.eks. er børneægteskaber for både drenge og piger nu ulovlige – men det finder stadig sted vores projektområde i Surkhet-distriktet i det nordvestlige Nepal.

Chaukune kommune er en af de fattigste kommuner i Surkhet-distriket. Der er mangel på basal infrastruktur som veje, hospitaler, og markeder, hvor folk kan købe det, de har brug for. De unge kender ikke til prævention, og får derfor børn i en tidlig alder, hvilket har både økonomiske og helbredsmæssige konsekvenser.

Mission Øst og KIRDARC søger med dette projekt at hjælpe de mest udsatte unge i Chaukune.

Ifølge den sociale lagdeling i hinduismen (den største religion i Nepal) er kasteløse – eller dalitter, som det også kaldes – mennesker, der falder udenfor de fire hovedkaster. Dalitter betragtes som urørlige, og skal derfor leve adskilt fra andre kaster. De skal udføre beskidt og nedladende arbejde, og nægtes adgang til offentlige ressourcer som eksempelvis vandposter. 

Personer med handicap udstødes også ofte fra fællesskabet, og overlades til sig selv, da man ikke regner dem for at kunne udføre selv de mest almindelige hverdagsaktiviteter. 

Piger og kvinder betragtes som mindre værd end drenge og mænd. Det betyder, at en pige får mindre og dårligere kost end hendes brødre. Piger og kvinder står for alt arbejdet i hjemmet, og arbejder i gennemsnit 18 timer i døgnet. Derudover betragtes de også som urene, når de har menstruation, pga. en tradition der kaldes chhaupadi. Det betyder, at pigerne udelukkes fra hjemmet, skolen og sociale aktiviteter i menstruationsperioden. Når pigerne går mindre i skole, klarer de sig typisk dårligere end drengene, og de begynder derfor at droppe ud af skolen. Chhaupadi er ulovligt i Nepal – men traditionen praktiseres stadig i projektområdet. Omkring 80 % af piger og kvinder i Chaukune udsættes for denne krænkelse deres rettigheder, og kun 2 ud af 10 fortsætter med at gå i skole, efter de har fået deres menstruation. 

De unge i Chaukune kender ikke til deres rettigheder, og de håndhæves ikke af myndighederne. Der mangler både viden og ressourcer til at skabe gode betingelser for dem – særligt, hvis de rammes af dobbeltdiskrimination. Hvis de unge ikke får en uddannelse, eller på anden vis ikke kan tage en aktiv del i det samfund, de er en del af, bliver de holdt fast i fattigdom og undertrykkelse.

 

Projektidé og hovedaktiviteter

Bæredygtig forandring starter indefra og nedefra. Der skal ske en gennemgribende forandring af samfundet – og de unge er klar til at gribe muligheden. 

Vælger du Mission Østs og vores lokale samarbejdspartner KIRDARCs projekt, giver du fattige og undertrykte unge i et af Nepals fattigste områder muligheden for at lære deres rettigheder at kende, så de kan kræve dem. Det betyder, at de kan få sig en uddannelse, blive hørt, og få medbestemmelse i udviklingen af deres lokalsamfund.  

Det vil ske på tre måder: 

  1. Udsatte unge får kurser og rådgivning, så de kender deres rettigheder og ved, hvordan de skal tale for deres ret til skolegang, og de får konkret støtte til deres studier i form af lektiehjælp.
  2. De unges familier får viden og værktøjer til at støtte dem i deres uddannelse, herunder hjælp til at tjene flere penge til mad på bordet, så især pigernes arbejdsbyrde i hjemmet bliver mindre. 
  3. Lokale myndigheder og skoler får viden og træning i at indtænke rettigheder, sundhed og inklusion, når de udvikler politikker. Derudover får skolerne også hjælp til at skabe inkluderende rammer på skolen, så udsatte unge kan fortsætte deres skolegang. Det kan f.eks. være forbedrede adgangsforhold for unge med handicap, eller forbedrede toiletforhold for pigerne, så risikoen for vold og overgreb mindskes.

Projektets målgruppe er 750 unge i alderen 10-25 år og deres familier, lærere, skolebestyrelser og lokalpolitikere. Flere end 4.600 personer deltager i projektets aktiviteter. De unge bliver udvalgt blandt de mest fattige og udstødte grupper, f.eks. piger med handicap og drenge fra dalit-familier. Derudover er 13.500 personer i Chaukune målgruppe for de unges oplysningskampagner. 

Projektets strategi er baseret på dialog og refleksion. De unge er dem, der bedst kender deres egne udfordringer, og vi samler dem derfor i grupper, hvor de selv definerer hvilke problemer, de ønsker at tage fat på. Det kan for eksempel være børneægteskaber, vold, dårlige forhold på skolerne, eller udstødelse under menstruation. I alt vil vi etablere 30 grupper, der vil fungere som safe spaces. De unge udfører oplysningskampagner for hele befolkningen i Chaukune. 

Mission Øst og vores lokale samarbejdspartner KIRDARC samler også de unges familier, lærere og lokalpolitikere i netværksgrupper, hvor de diskuterer de bedste løsninger på de unges problemer. De unge, deres familier, lærere og lokalpolitikere modtager også træning og rådgivning i, hvordan de styrker de unges rettigheder og mulighed for skolegang. Ifølge nepalesisk lovgivning har de lokale myndigheder pligt til at beskytte udsatte grupper mod diskrimination, men de mangler tit viden om, hvordan de skal gøre det. 

Projektets hovedaktiviteter:

Udsatte unge i alderen 10-25 år bliver samlet i grupper. Hver gruppe udpeger en leder, der får lederskabstræning, og de unge samarbejder om at udføre kampagner for alle beboerne i Chaukune om f.eks. rettigheder, sundhed, uddannelse, eller et liv uden vold. Der bliver etableret netværk mellem de forskellige grupper for at sikre, at de fortsætter efter projektets afslutning. Vi etablerer også et ungdomscenter, hvor både piger og drenge fra udsatte familier får hjælp til studierne af frivillige ældre studerende. Når de unge føler sig velforberedte styrkes deres selvtillid og de får mere mod på at deltage aktivt i undervisningen. Grupperne registreres formelt, da det både giver mere handlekraft og giver adgang til støtte fra Surkhet-regionen.

De unges familier bliver samlet i netværksgrupper, hvor de diskuterer, hvordan de sammen skaber de bedste vilkår for deres børns uddannelse. Der bliver lavet en udviklingsplan for hver familie, og de ekstremt fattige familier får støtte til at tjene flere penge, gå sammen i opsparingsklubber og søge offentlig hjælp til f.eks. kurser om og lån til landbrug og handelsaktiviteter. Når de fattigste familier får flere penge at gøre godt med, får især familiens piger også mindre arbejde i hjemmet og dermed bedre mulighed for at passe deres skolegang.  

Skoler, lokalsamfund og lokalpolitikere bliver også samlet i netværksgrupper, hvor de diskuterer, hvordan de kan skabe de bedste rammer for udsatte unges uddannelse og sammen takle problemerne med eks. børneægteskaber og udstødelse under menstruation. Skole-netværkene fokuserer på at skabe et skolemiljø, hvor der er plads til alle. Der bliver udført oplysningskampagner, og de lokale politikere får kurser i at tænke udsatte unges behov med i deres lokalplanlægning. Vi vil arbejde tæt sammen med myndighederne for at sikre et langvarigt og bæredygtigt resultat af projektet.

 

Operation Dagsværks projektkrav

Projektet lever op til alle Operation Dagsværks projektkrav.

Projektets hovedformål er at sikre udsatte unges rettigheder, da det giver dem mulighed for uddannelse og medindflydelse. Den viden og de redskaber, de får gennem projektet, sikrer dem livslang læring og udvikling for dem selv og deres lokalsamfund. 

Minoriteter og sårbare grupper er projektets gennemgående princip. Udstødelsen af dalitter, mennesker med handicap og piger og kvinder fra fællesskabet er alle eksempler på krænkelser af de unges rettigheder. Det skal der sættes en stopper for. Der vil blive udført oplysningskampagner, og information om rettigheder vil blive gjort tilgængeligt for alle grupper i samfundet, herunder piger og drenge fra de allerfattigste familier. 

Fortalervirksomhed er en stor del af projektets aktiviteter for at sprede budskabet om udsatte unges rettigheder og give de unge vigtig erfaring i at stå sammen om at organisere sig for en sag. 

Vi vil sikre lokal forankring af projektet ved at etablere netværk gennem oplysningskampagner, blandt de lokale beslutningstagere og skoler og på tværs af unge- og netværksgrupperne. Vi sikrer også lokal forankring gennem vores lokale samarbejdspartner, der står for at udføre projektet. Vores partner har arbejdet i området i 20 år, og deres organisation blev stiftet af lokale unge. Mission Øst har selv arbejdet i det vestlige Nepal i over 10 år med fokus på at skabe bedre vilkår for de mest sårbare grupper.

Projektets bæredygtighed sikrer vi med et stærkt fokus på at styrke de unge, som er lokalsamfundets fremtid. Ved at samle alle projektets deltagere i netværksgrupper sikrer vi, at projektets resultater kan leve videre efter dets afslutning. Vi sørger også for at skabe alliancer mellem netværkene og andre sammenslutninger, myndigheder og organisationer i området, så de sammen kan fortsætte med at kæmpe de unges sag efter projektets afslutning. Ved at give de lokale politikere og embedsmænd viden og evner til fremover at tage højde for de unges behov i den lokale planlægning, styrker vi også projektets bæredygtighed.

 

Indikativt budget
Mission Øst: Rettigheder er ikke noget du har, det er noget du ta'r Budget (DKK) %
1. Hovedaktiviteter 2.516.219 72
Resultat 1: Unge er bemyndiget til at bryde sociale og økonomiske barrierer og gribe deres muligheder for at forbedre deres livssituation 1.251.166 36
Resultat 2: Øget opbakning fra familien så udsatte unge – især piger - kan nyde godt af deres legitime rettigheder og gennemføre en uddannelse 621.884 18
Resultat 3: Skoler, lokalsamfund og lokale myndigheder vedtager og implementerer politikker og processer, der sikrer lighed og adresserer unges behov – især hvad angår uddannelse 643.169 18
2. Lokal Drift 583.560 17
3. Evaluering og Monitorering 148.869 4
4. Projektudgifter i alt 3.248.648 93
5. Revision 22.380 1
6. Adminstration i Danmark 228.972 7
7. Total 3.500.000 100
Ung pige kigger ind i kameraet.

Sani Sarki er 17 år. Hun blev tvunget til at droppe ud af skolen, blev gift bort som 15-årig, og arbejder nu mere end 16 timer om dagen. Hendes mand sender hende ud i en kold og beskidt kostald, når hun har sin menstruation. Foto: Mission Øst

 

En stor gruppe børn og unge sidder i rundkreds udenfor. Bjerge bagved

Vores projekt samler udsatte unge i dialoggrupper, der fungerer som safe spaces. Her lærer de om deres rettigheder, så de kan kræve dem. De unge får også hjælp og træning i at finde fælles løsninger på deres problemer. Foto: Mission Øst

 

Unge kvinder i farvestrålende tøj rækker hånden op

Hovedformålet med projektet er at sikre udsatte unges rettigheder. Det giver mulighed for uddannelse og medindflydelse. Foto: Mission Øst

 

En gruppe mennesker med forskellige skilte kigger ind i kameraet. Grøn bjergside i baggrunden.

Ligestilling og bekæmpelse af diskrimination er projektets gennemgående princip. De unge i projektet lærer om deres rettigheder, og samarbejder om at udføre kampagner der sætter fokus på f.eks. uddannelse eller et liv uden vold. Foto: Mission Øst